مدال آوران المپیادهای علمی سمپادی استان یزد
مدال آوران المپیادهای علمی سمپادی استان یزد