افتخار آفرینان دبیرستان استعداد درخشان برازنده مقدم در المپیادهای علمی- ادبی
افتخار آفرینان دبیرستان استعداد درخشان برازنده مقدم در المپیادهای علمی- ادبی