افتخار آفرینی بی نظیر دانش آموزان  یزدی درمرحله اول المپیادهای علمی
پذیرش 176 دانش آموز یزدی در آزمون  مرحله اول المپیادهای علمی 
افتخار آفرینی بی نظیر دانش آموزان  یزدی درمرحله اول المپیادهای علمی