اولین کارسوق انیمیشن کاری از دانش آموزان سمپاد مهارتی هنرستان فرزانگان حکیم زاده
کارسوق انیمیشن باهمت دانش آموزان وکادر هنرستان فرزانگان حکیم زاده وبا حضور مسئولین اداره سمپاد استان واداره کل آموزش و پرورش ونواحی ومدیران ودانش آموزان سمپاد تشکیل شد.
اولین کارسوق انیمیشن کاری از دانش آموزان سمپاد مهارتی هنرستان فرزانگان حکیم زاده
این کار سوق درتاریخ یکشنبه 1401/2/18درمحل پژوهشگاه آیت الله خاتمی باعرض خیرمقدم مدیر آموزشگاه سرکارخانم رحیمی وسخنرانی جناب آقای دکتر عباسی استاددانشگاه وتهیه کننده و کارگردان صداوسیمای استان یزد در رابطه با جایگاه انیمیشن سازی و شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه درسطوح کارشناسی ارشد و دکتری ورشته های وابسته به آن، آینده شغلی وبازارکار این رشته درکشور آغازشد. در ادامه کارهای زیبا وجذاب هنرجویان پایه های دهم ویازدهم رشته پویانمایی آموزشگاه در قالب پاورپوینت، کلیپ، دوبله فیلم وبرگزاری مسابقه طراحی شخصیت و... ارائه شد. نمایشگاه آثار هنری طراحی شخصیت دانش آموزان نیز جذابیت و زیبا یی این کار سوق رادوچندان نمود.( لازم به ذکراست این رشته مهارتی نوپاازسال 1399به مدارس استعدادهای درخشان استان ضمیمه شده و عمر 2ساله دارد)