افتتاح سالن چند منظوره مرحوم سید سعید آیت اللهی در دبیرستان فرزانگان دوره دوم
ساخت این پروژه که از چند سال قبل به همت خیر بررگوار جناب آقای آیت اللهی به یاد فرزند مرحومش آغاز شده بود روز پنجشنبه مورخ 11 آذرماه با حضور خانواده ایشان و مسئولین اداره استعدادهای درخشان و آموزش و پرورش افتتاح گردید .
افتتاح سالن چند منظوره مرحوم سید سعید آیت اللهی در دبیرستان فرزانگان دوره دوم
ساخت این پروژه که از چند سال قبل به همت خیر بررگوار جناب آقای آیت اللهی به یاد فرزند مرحومش آغاز شده بود روز پنجشنبه مورخ 11 آذرماه با حضور خانواده ایشان و مسئولین اداره استعدادهای درخشان و آموزش و پرورش افتتاح گردید . در این مراسم از تمامی دست اندر کاران ساخت و تکمیل سالن تجلیل به عمل آمد .