محتوای آموزشی

محتوای آموزشی : مدل استاندارد معادل اول فریدمن

قسمت 1-1 نمایش دانلود

قسمت 2-1 نمایش دانلود

قسمت 3-1 نمایش دانلود

قسمت 4-1 نمایش دانلود

قسمت 1-2 نمایش دانلود

قسمت 2-2 نمایش دانلود

قسمت 3-2 نمایش دانلود

قسمت 4-2 نمایش دانلود