دبیرستان شهید صدوقی دوره دوم
دبیرستان پسرانه شهیدصدوقی دوره دوم ناحیه دو یزد به مدیریت جناب آقای حسین خواجه امینیان
آدرس: یزد بلوار مدرس روبرو کوچه دادگستری کل کوچه اصلی مهدی آباد
تلفن تماس: 03538256030