دبیرستان شهید ذوالفقاری
دبیرستان پسرانه شهید ذوالفقاری دوره اول شهرستان میبد به مدیریت جناب آقای محسن عمرانی
آدرس: یزد شهرستان میبد ده آباد بلوار شهید مطهری
تلفن تماس: 03532335356