دبیرستان برازنده مقدم
دبیرستان پسرانه برازنده مقدم دوره دوم ناحیه یک یزد به مدیریت جناب محمد اکبرنژاد
آدرس: یزد میدان ابوالفضل بلوار شهید جوکار بعد از حسینه بزرگ خیرآباد
تلفن تماس: 03537212727