برگزاری وبینار آشنایی با پارک علم و فناوری یزد
وبینار آشنایی با پارک علم و فناوری یزد برگزار می شود.
برگزاری وبینار آشنایی با پارک علم و فناوری یزد
وبینار آشنایی با پارک علم و فناوری یزد با حضور علی اکبر قیومی سرپرست دفتر هماهنگی نهاد های همکار پارک علم و فناوری یزد دوشنبه ۱۸ اسفند از ساعت ۱۷ به حده یک ساعت برگزار می شود.
لینک وبینار:
http://webinar.pakyazd.ir/