زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان هنوز مشخص نیست
زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان هنوز مشخص نیست 
زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان هنوز مشخص نیست
زمان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان هنوز قطعی نشده است
زمان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان هنوز قطعی نشده است، بنابراین به محض نهایی شدن دستورالعمل ثبت نام، اطلاع رسانی کامل از طریق رسانه های گروهی و مدارس انجام خواهد شد.