مسابقه تهیه فیلم با موضوع گیاهان دارویی
مسابقه تهیه فیلم با موضوع گیاهان دارویی برای تمامی پایه های تحصیلی با موضوعات مختلف برگزار می شود.
مسابقه تهیه فیلم با موضوع گیاهان دارویی
پزوهشگاه آیت الله خاتمی یزد و اداره استعداد های درخشان و دانش پزوهان جوان یزد مسابقه تهیه فیلم با موضوع گیاهان دارویی را با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با گونه های مختلف گیاهان دارویی و طب ایرانی و فواید آن ها برگزار می کنند.

لازم به ذکر است تمام دانش اموزان می توانند به صورت تیم های دو نفره در بخش فیلم شرکت کنند و اثار خود را تا پایان هفته اول اردیبهشت سال 1400به پژوهشگاه آیت الله خاتمی یزد ارسال کنند.