مسابقه طراحی فیلم با موضوع محیط زیست
مسابقه طراحی فیلم با موضوع محیط زیست برای تمام پایه های تحصیلی برگزار می شود.
مسابقه طراحی  فیلم با موضوع محیط زیست
پزوهشگاه آیت الله خاتمی یزد و اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد مسابقه طراحی فیلم با موضوع محیط زیست برای تمامی پایه های تحصیلی برگزار می کنند.

شرایط اختصاصی آثار:
مواردی از قبیل حفاظت، نحوه بهره برداری صحیح ، آثار مخرب تاثیر انسان بر محیط زیست، معرفی یک منطقه یا موجود زنده باشد.

لازم به ذکر است دانش آموزان می توانند به صورت تیم های دو نفره در بخش فیلم شرکت کنند و آثار خود را تا تاریخ پایان هفته اول اردیبهشت سال 1400 به پزوهشگاه آیت الله خاتمی یزد ارسال کنند.