افتخاری دیگر در کارنامه مدرسه استعداد های درخشان حکیم زاده یزد
دانش آموزان رشته تجربی مدرسه حکیم زاده یزد افتخار آفرینی کردند.
افتخاری دیگر در کارنامه مدرسه استعداد های درخشان حکیم زاده یزد
دانش آموزان مدرسه استعداد های درخشان حکیم زاده یزد در کنکور سراسری تجربی افتخار آفرینی کردند و ۴۰ نفر از این افتخار آفرینان دردانشگاه های برجسته ایران قبول شدند.