افتخارآفرینان کنکور ریاضی مدرسه فرزانگان شاکر اردکان
برگ زرینی دیگر در افتخارات مدرسه فرزانگان شاکر ادکان اضافه شد.
افتخارآفرینان کنکور ریاضی مدرسه فرزانگان شاکر اردکان
دانش آ؛موزان رشته ریاضی فیزیک مدرسه فرزانگان شاکر اردکان موفق به کسب 16 رتبه برتر در کنکور  سراسری سال 99 شدند.