برگ زرینی دیگر در افتخارات مدرسه فرزانگان حکیم زاده یزد
افتخار آفرینی دانش آموزان رشته تجربی مدرسه دبیرستان استعداد های درخشان فرزانگان حکیم زاده یزد
برگ زرینی دیگر در افتخارات مدرسه فرزانگان حکیم زاده یزد
دانش آموزان  مدرسه استعداد های درخشان فرزانگان حکیم زاده یزد در رشته تجربی افتخار آفرینی کردند و 40 نفر از این دانش آموزان در دانشگاه های برجسته ایران پذیرفته شدند.