افتخار آفرینان کنکور تجربی مدرسه استعداد های درخشان شهید رحیمی فر میبد
برگ زرینی دیگر در کارنامه افتخارات مدرسه  استعداد های درخشان شهید رحیمی فر میبد 
افتخار آفرینان کنکور تجربی مدرسه استعداد های درخشان شهید رحیمی فر میبد
دانش آموزان مدرسه استعداد های درخشان شهید رحیمی فر میبد در کنکور تجربی سال 99 افتخار آفرینی کردند.