برگ زرینی دیگر برای مدرسه استعدادهای درخشان برازنده مقدم یزد
برگ سبزی دیگر بر جریده افتخارات دبیرستان های استعدادهای درخشان برازنده مقدم یزد
برگ زرینی دیگر برای مدرسه استعدادهای درخشان برازنده مقدم یزد
 دانش آموزان مدرسه استعداد های درخشان برازنده مقدم یزد  11 رتبه دو رقمی و 23 رتبه سه رقمی در کنکور سراسری 99 را کسب کردند تا برگ زرینی دیگر برای خود و مدرسه استعداد های درخشان برازنده مقدم یزد رقم بزنند.