انتخاب محسن رفیع زاده به عنوان دانش اموز تراز سمپادی
محسن رفیع زاده دانش آموز پایه نهم مدرسه استعداد های درخشان شهید صدوقی یزد بر اساس ساحتهای شش گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان دانش آموز تراز سمپادی انتخاب شد.