برگزاری دوره های توانمند سازی مجموعه استعداد های درخشان یزد
رئیس اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد: دوره های توانمند سازی مجموعه استعداد های درخشان یزد از 5 مهر آغاز و به مدت 50 روز در محل اداره استعداد های درخشان یزد برای دانش آموزان پسر و دختر، دبیران و والدین از ساعت 18 لغایت 20 برگزار می شود.