دوره های توانمند سازی مجموعه استعداد های درخشان استان به مدت 50 روز برگزار می شود.
رئیس اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد از برگزاری دوره های توانمند سازی مجموعه استعداد های درخشان یزد خبر داد.
دوره های توانمند سازی مجموعه استعداد های درخشان استان به مدت 50 روز برگزار می شود.
رئیس اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد گفت: دوره های توامندسازی مجموعه استعداد های درخشان یزد برای دانش آموزان پسر و دختر، دبیران و والدین از پنج مهر آغاز و به مدت 50 روز ادامه دارد.

شهناز هاتفی افزود: این دوره ها برای دانش آموزان پسر روز های یک شنیه و سه شنبه و برای دانش آ»وزان دختر دوشنبه و چهارشنبه  و دبیران روز شنبه و همچنین والدین روز پنجشنبه در محل اداره استعداد های درخشان یزد به صورت مجازی برگزار می شود.

هاتفی ابراز کرد: این دوره برای دانش آموزان شامل 30 ساعت و برای دبیران شامل 16 ساعت و خمچنین برای والدین شامل 14 ساعت می باشد. 

او گفت: تمامی برنامه های این دوره از ساعت 18 لغایت 20 برگزار می شود. 

رئیس اداره استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان یزد گفت: هدف از برگزاری این دوره ها آموزش مهارت های زندگی بررای دانش آموزان، والدین و دبیران است.