افتخاری دیگر برای جامعه شطرنج استان یزد توسط دانش آموز تیزهوشان رقم خورد
افتخاری دیگر برای جامعه شطرنج استان یزد توسط دانش آموز تیزهوشان رقم خورد