کسب رتبه پنجم کنکورسراسری تجربی توسط دانش آموز سمپاد،سروش شرافت
کسب رتبه پنجم کنکورسراسری تجربی توسط دانش آموز سمپاد،سروش شرافت