اسامی افراد برگزیده جشنواره نوجوان خوارزمی دبیرستان پسرانه استعداد های درخشان شهید یحیی ذوالفقاری شهرستان میبد _ مرحله منطقه ای _1400-1399
اسامی افراد برگزیده دبیرستان پسرانه استعداد های درخشان شهید یحیی ذوافقاری شهرستان میبد در جشنواره خوارزمی نوجوان _مرحله منطقه ای _1400-1399 در زمینه های آزمایشگاه -علوم تجربی ، پژوهش ، بازارچه مشخص شد.


اسامی افراد برگزیده جشنواره نوجوان خوارزمی دبیرستان پسرانه استعداد های درخشان شهید یحیی ذوالفقاری شهرستان میبد _ مرحله منطقه ای _1400-1399