کسب دو رتبه اول ناحیه درجشنواره نوجوان خوارزمی
در مرحله ناحیه ای جشنواره نوجوان خوارزمی،دو گروه از دانش آموزان دبیرستان شهیدصدوقی موفق به کسب رتبه اول و راهیابی به مرحله استانی شدند:
کسب دو رتبه اول ناحیه درجشنواره نوجوان خوارزمی
در این مرحله رتبه اول رشته آزمایشگاه علوم تجربی:سروش جعفری زاده و محمدایلیاموحدی (پایه هشتم)
رتبه اول رشته زبان انگلیسی،ایفای نقش (Role play):دانیال مهرابی و پارسابرومند(پایه نهم) را کسب کردند و به مرحله استانی راه یافتند.