مدارک مورد نیاز حهت ثبت نام پذیرفته شدگان دوره اول متوسطه مدارس سمپاد
به گزارش روابط عمومی اداره سمپاد استان یزد، ضمن تبریک این مجموعه به پذیرفته شدگان مدارس استعدادهای درخشان،مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دوره اول متوسطه مدارس سمپاد یزد به شرح زیر می باشد:
1-  پرونده کامل ابتدایی(كارنامه تحصيلي پايه اول تا ششم)
2- كارت سلامت دانش آموز
3- اصل شناسنامه و فتوكپي صفحه اول شناسنامه دوعدد
4- شش قطعه عكس 4*3 پشت نویس شده با مقنعه مشکی و زمینه سفید
5- كپي صفحه ی اول شناسنامه و كارت ملي پدر و مادر دانش آموز
6- فتوكپي حكم كارگزيني براي فرزندان فرهنگی(استخدام رسمی)
7-  اصل و کپی ايثارگری-جانبازی
8- چند فقره چک
9- پوشه دکمه دار زرد 
10- تکمیل فرمهای ثبت نام 
ضمناً حضور دانش آموز پذيرفته شده به همراه ولي خود در هنگام ثبت نام  و پرینت تاييديه پذيرفته شدگان از طريق سايت الزامیاست
ثبت نام از روز دوشنبه مورخ ١٠ شهريور ماه آغاز مي شود.